DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed - Infrastrukturarbejde - Krav, herefter benævnt DS 21001 eller ledelsesstandard. DS 21001 træder i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark hidtil har gennemført iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

DS 21001 udgives den 25. august 2020 på dansk og engelsk, og du kan fremsøge og købe standarden på Dansk Standards hjemmeside.

Banedanmark stiller krav om efterlevelse af DS 21001

Banedanmark stiller krav om, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal efterleve DS 21001.

Ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold består af tre ydelsestyper:

 • Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser
  (Jævnfør afsnit 0.4.1 og 0.4.2 i DS 21001)
 • Faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold
  (Jævnfør afsnit 0.4.3 i DS 21001)
 • Ydelse hvor der anvendes materiel – herunder skinnebårne køretøjer
  (Jævnfør afsnit 0.4.4 i DS 21001)

Banedanmark stiller i udbud og kontrakter krav om, at leverandører og underleverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal dokumentere at de har etableret et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever DS 21001, for minimum den del af organisationen, der står for leverancen eller er berørt heraf. Er det kun en del af virksomheden, der har et sikkerhedsledelsessystem, skal leverandøren fremsende dokumentation for den organisatoriske opdeling af virksomheden. Det kan dokumenteres via et DS 21001 certifikat, der matcher de relevante ydelseskategorier for kontrakten, eller tilsvarende dokumentation. For yderligere om ydelsestyper og ydelseskategorier se link til højre på siden.

Mulighed for at blive leverandør
Som leverandør kan du dokumentere efterlevelse af DS 21001 på to måder, som er skitseret i model 1 og model 2 nedenfor:

Som leverandør kan du dokumentere efterlevelse af DS 21001 på to måder, som er skitseret i model 1 og model 2

Uanset om du dokumentere efterlevelse af DS 21001 gennem model 1 eller model 2, skal du som leverandør etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever DS 21001.

Med henblik på Banedanmarks gennemgang og anerkendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001 skal hovedleverandør og dennes underleverandører i hele leverandørkæden fremsende:

 1. Dokumentation for efterlevelse af DS 21001 krav (DS 21001 certifikat eller tilsvarende dokumentation) 
 2. Dokumentation for ledelsessystemets opfyldelse af krav i forhold til de for kontrakten relevante ydelseskategorier (DS 21001 certifikat eller tilsvarende dokumentation)
 3. Dokumentation for eventuel organisatorisk opdeling af virksomheden i relation til efterlevelse af DS 21001 (Udfyldt oplysningsskema der findes her til højre)

Dokumentation fremsendes til Banedanmark ”Kvalitet & Sikkerhed – Entreprenørhenvendelser” (kogs-entrepr@BANE.dk) på det tidspunkt, hvor kravet er angivet i kontrakten.

 

I forbindelse med eventuel brug af underleverandører til levering af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold, skal leverandøren til enhver tid kunne dokumentere arbejdets organisering i forhold til at DS 21001 efterleves i hele leverandørkæden. Dokumentation herfor forbeholder Banedanmark sig ret til, til enhver tid, at kunne efterspørge. 

 

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at indgå samarbejde med Banedanmark om levering af de ovenfor omtalte ydelser, så opfordrer Banedanmark dig til at igangsætte de handlinger i god tid, der skal til, for at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for at din virksomhed og dit ledelsessystem efterlever DS 21001. 

Hjælp til at blive certificeret efter DS 21001
Leverandører kan enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller de kan på anden måde vise overfor Banedanmark, at de lever op til standarden. Omkostninger til certificering m.m. afholdes direkte af leverandøren. Din eventuelle rådgiver kan hjælpe med at undersøge, hvordan du som leverandør tilvejebringer dokumentation for efterlevelse af DS 21001.

Da forskellige certificeringsorganer har deltaget i udviklingen af DS 21001 og da DS 21001 lægger sig op af tankegangen i ISO certificeringer, er det muligt at søge rådgivning blandt certificeringsorganer og lignende. Vær opmærksom på at den virksomhed som rådgiver en leverandøren ikke samtidig kan certificere leverandøren.

Når leverandøren vælger at efterleve krav gennem at opnå certifikat efter DS 21001, skal certifikatet været opnået hos et certificeringsorgan, der er akkrediteret efter DS/EN ISO 9001:2015. Certificeringsorganets akkreditering i henhold til DS/EN ISO 9001:2015 skal være relateret til relevante NACE-koder (europæiske branchekoder), som leverancen omhandler.

Leverandøren skal kunne fremvise et DS 21001 certifikat, der specifikt på certifikatet angiver, at DS 21003 er fulgt og følges i forbindelse med certificeringsorganers dokumentgennemgang, certificering, overvågningsaudit og lignende. Dette sikrer, at DS 21001 certifikat er tilvejebragt med samme høje kvalitet i certificerings- og auditarbejdet, som der også anvendes ved en ISO 9001 certificering.

Et certifikat i henhold til DS 21001 har en gyldighed på 3 år gældende for de ydelseskategorier, som er angivet på certifikatet. Leverandøren er forpligtet til at opretholde dokumentation for efterlevelse af DS 21001 i hele kontraktens længde medmindre andet er angivet i kontrakten. Hvis en kontrakt vedrørende ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold har en varighed, der er længere end 3 år, er der fortsat krav om at efterleve DS 21001 krav.

Godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser udfases
Leverandører, der før den 25. august 2020, har indgået kontrakt med Banedanmark om levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og er godkendt efter gældende Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, kan opretholde og forny denne godkendelse i hele den oprindelige kontrakts gyldighedsperiode. Muligheden for godkendelse udfases i takt med, at kontrakter indgået før den 25. august 2020 udløber.

Alternativt kan godkendelsen efter aftale med Banedanmark erstattes af bevis for efterlevelse af DS 21001 eller tilsvarende dokumentation, hvis denne type dokumentation fremskaffes i anden sammenhæng. Det forudsætter dog, at leverandøren kan dokumentere fuld overensstemmelse eller mere mellem efterlevelse af DS 21001 eller tilsvarende dokumentation og leverandørens eksisterende godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark.

Se brev om DS 21001 udsendt til leverandører (18. august 2020).