Ydelser og afgifter

Banedanmark leverer en række ydelser til jernbanevirksomhederne mod betaling af infrastrukturafgifterne. Betaling for kørsel på Banedanmarks infrastruktur fastsættes i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Infrastrukturafgifter

Jernbanevirksomheder betaler infrastrukturafgifter for kørsel på Banedanmarks infrastruktur med undtagelse af S-banen. Infrastrukturafgifterne består af en togkilometerafgift, der betales for hver kørt togkilometer på statens infrastruktur, med undtagelse af passage af de faste forbindelser over hhv. Storebælt og Øresund, hvor der i stedet betales en broafgift. Satserne for togkilometerafgiften og broafgiften fremgår af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Jernbanevirksomheder kan i en række tilfælde få udbetalt et miljøtilskud af Banedanmark på grundlag af fragtbrevet for transport af gods. Miljøtilskuddet kan ydes til national godstransport, international godstransport (import/eksport) samt til intermodale transporter (trailere, veksellad eller containere), der går i transit gennem Danmark, og som enten ved start eller slut af transporten omlæsses til eller fra lastbil. Satsen for miljøtilskuddet fremgår af bekendtgørelse om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.

Vær opmærksom på, at miljøtilskudsordningen pt. er midlertidigt suspenderet. Det skyldes, at den senest godkendte ordning udløb den 31. december 2020, og at Transportministeriet er i færd med at sikre EU-Kommissionens accept af ordningens forlængelse for den efterfølgende periode. De berørte jernbanevirksomheder vil blive orienteret, når forlængelsen foreligger.

Banedanmark foretager en gang årligt, på baggrund af udviklingen i det generelle pris- og lønindeks, en regulering af satserne for infrastrukturafgifterne. Miljøtilskuddet reguleres også som minimum en gang årligt.

Afbestiller en ansøger eller en jernbanevirksomhed en eller flere kanaler af gangen mindre end 49 dage før den planlagte kørsel, betales 50 pct. af afgiften for den afbestilte kanal eller den første af de afbestilte kanaler i afbestillingsperioden. Afbestilles kanalen mindre end 8 dage før den planlagt kørsel, betales hele afgiften for den pågældende kanal.

Banedanmark opkræver infrastrukturafgifter månedligt bagudrettet med en betalingsfrist på 30 dage netto.


Pris på kørestrøm

Prisen på el til kørestrøm (fjernbanen) er baseret på MWh-prisen på spotmarkedet. Gennemsnitsprisen offentliggøres ca. 2 måneder efter, at forbruget har fundet sted.

Prisen er påvirket af mængde, forbrugssted samt den aktuelle købspris på forbrugstidspunktet. Der er forskel på elprisen i Øst- og Vestdanmark.

De jernbanevirksomheder, der har installeret forbrugsmålere i trækkraftenhederne, bliver afregnet med den aktuelle elpris ud fra tid og sted for målingen (via Erex).

Øvrige jernbanevirksomheder (uden målere) afregnes med gennemsnitsprisen. Gennemsnitsprisen udregnes på basis af elafregninger modtaget af Banedanmark.

I begge afregningseksempler indgår bidrag til egen administration og vedligeholdelse på tredjemands ejendom. Endelig opgørelse af administration og vedligeholdelse finder sted i forbindelse med årsafregningen.

 Gennemsnitsprisen 1. januar - 31. december 2022
(DKK/MWh, ekskl. moms)
 Pris 2022  Pris 2021
 - Pris på el 1.627,74 710,57
 - Transport, PSO, bal.gebyr, adm. og vedligeholdelse 138,70 170,35
 - Energiafgifter* 823,00 900,00

Afregningen foregår aconto, månedsvis bagud og afsluttes med en årsopgørelse i første kvartal i det efterfølgende år. Der tages forbehold for ændringer i prisen for vedligehold. Elafgifterne er de til enhver tid gældende energiafgifter.

Du skal være velkommen til at kontakte os for yderligere information.

* Gennemsnitspris for 2022.

læs mere