Miljø

Miljøarbejde i Banedanmark

Entreprenører, leverandører og rådgivere, der leverer ydelser til eller arbejder for Banedanmark skal udføre sine aktiviteter i overensstemmelse med Banedanmarks miljøpolitik.

Banedanmarks miljøpolitik

Banedanmark har som miljøansvarlig virksomhed et ansvar for at undgå eller reducere miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter. Det er centralt for Banedanmark at tænke miljøforhold ind i hele værdikæden fra planlægning, projektering og udførelsen til efterfølgende drift og vedligehold og med fokus på forebyggelse frem for afhjælpning.

 

Entreprenører og virksomheder, der leverer anlæg, komponenter eller ydelser til Banedanmark forpligter sig til:

- At overholde miljølovgivningen.

- At aktivt arbejde for, at miljøpåvirkninger reduceres mest mulig ved valg og brug af maskiner og materialer både ved planlægning af arbejdet, valg af maskiner og metoder samt under udførelsen af arbejdet under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder.

- At acceptere, at ovenstående punkter skal dokumenteres efter forespørgsel fra Banedanmark.

Ved miljøpåvirkninger forstås direkte og indirekte miljøbelastning fra affald, støj, energiforbrug, luftforurening, olier og kemikalier fra produktion, både under arbejdets udførelse, i komponenternes og anlæggenes levetid og ved bortskaffelse af produkter, komponenter og anlæg.

Miljøhandlingsplan og miljøberedskabsplan

Banedanmark Teknik samt eksterne entreprenører og håndværkerfirmaer (den udførende organisation) skal for den konkrete opgave udforme en miljøhandlingsplan og en beredskabsplan for miljøuheld. Disse planer må gerne kopieres fra den ene opgave eller entreprise til den næste, men skal følges nøje under arbejdets udførelse.

Den udførende organisation skal udarbejde en miljøhandlingsplan, som omfatter administrative procedurer og arbejdsprocedurer for de miljømæssige forhold i forbindelse med opgaven eller entreprisen.

Miljøhandlingsplanen skal indeholde beskrivelse af organisationen og procedurer for udførelse og entreprisekontrol inden for miljøområdet samt omfatte beredskabsplaner til afhjælpning i uforudsete situationer, f.eks. hvor det eksterne miljø belastes ved spild af kemikalier og farlige stoffer eller ved uforudsete forekomster af forurening af jord og grundvand.

Miljøhandlingsplanen samt metodebeskrivelser, arbejdsprocedurer mv. skal forelægges for den afdeling, der udbyder opgaven i Banedanmark og senest 10 arbejdsdage, før det pågældende arbejde skal udføres.

Miljøhandlingsplanen skal revideres i overensstemmelse med arbejdets fremdrift, fysiske forhold og myndighedskrav.