Jordforureninger

1. Fund af gamle jordforureninger under bygge- og anlægsaktiviteter

Hvis entreprenøren under et anlægsprojekt, byggearbejde eller nedrivningsarbejde støder på en gammel jordforurening eller har mistanke om jordforurening, skal entreprenøren straks stoppe arbejdet og kontakte Banedanmarks byggeledelse.

Byggeledelsen skal straks kontakte kommunens miljøafdeling, som beslutter, hvad der skal foretages af jordprøver og afværgeforanstaltninger i samarbejde med Banedanmark.

Arbejdet skal stoppes så snart, der er tegn på eller mistanke om en jordforurening, jvf. miljølovens § 21.

 

2. Spild af olie eller kemikalier på Banedanmarks arealer

Entreprenøren har ansvaret for at udstyr og materiel ikke giver anledning til spild af olie eller kemikalier. I tilfælde af spild af olie eller kemikalier skal byggeledelsen underrettes og beredskabsplanen for miljøuheld følges. 

Banedanmark forlanger, at entreprenøren udformer og mindst 25 dage inden entreprisestart afleverer en miljøhandlingsplan og en beredskabsplan for miljøuheld til Banedanmarks byggeledelse.

Skyldes oliespildet påfyldning af Banedanmarks tankanlæg, biler eller troljer, skal den ansvarlige for oliespildet straks kontakte Miljø & arbejdsmiljøteamet i Teknik. 

 

3. Gravearbejder på kortlagte områder
Ved gravearbejder på stationsområder og andre arealer, som er kortlagt efter jordforureningslovens bestemmelser , står Banedanmark for indhentning af nødvendige §8 tilladelser.

Det påhviler entreprenøren at overholde tilladelsens vilkår, herunder at indgå aftale om bortskaffelse af jord i henhold til tilladelsens vilkår. Entreprenøren kan efter byggeledelsens accept ansøge kommunen om tilladelse til ændring af vilkår.

3. Midlertidigt oplag af restprodukter og andre potentielt forurenede materialer
Midlertidigt oplag af materialer, som kan være forurenede (bl.a. skærver, bagharp, jord og brugte sveller) kan kræve §19-tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Banedanmark indhenter de nødvendige tilladelser til etablering af sådanne pladser.

Det påhviler entreprenøren at overholde tilladelsens vilkår.

Oplag af restprodukter og andre potentielt forurenede materialer må kun ske på de af byggeledelsen udpegede pladser.

Ønsker entreprenøren at anvende andre pladser end de af byggeledelsen anviste, kan dette kun ske efter aftale med byggeledelsen og efter at entreprenøren forud for ibrugtagning af arealet har indhentet nødvendige tilladelser hos såvel ejeren af arealet og kommunen. Følgende oplysninger skal påregnes fremsendt til kommunen om pladsen:
- kort med angivelse af det anvendte areals placering
- adgangsforhold/hegning
- matr. nr.
- ejerforhold
- befæstelse
- afløbsforhold
- til og frakørselsmuligheder samt
- i hvilke perioder pladsen vil blive benyttet
- materialer og mængder af oplagte restprodukter

4. Gravearbejder, håndtering og bortskaffelse af jord, grus og skærver
Entreprenøren har ansvar for gravning, håndtering, prøvetagning, analyser, anmeldelse og bortskaffelse af jord, grus og skærver. Entreprenøren har desuden ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, således at der løbende er kapacitet for oplægning af materialer på de pladser, som stilles til rådighed for projektet.

Arbejdet med jord skal ske som angivet i anmeldebekendtgørelsen for flytning af jord.

Entreprenøren kan efter aftale med byggeledelsen og med kommunens tilladelse foretage forklassificering af jord, som skal bortskaffes, hvis dette findes hensigtsmæssigt. Plan for forklassificering skal godkendes af kommunen.

Ved oplægning, skal jord af forskellig oprindelse holdes adskilte. Jord, der tydeligvis er forurenet, må ikke blandes med ikke forurenet jord. Jord og skærver skal så vidt muligt holdes adskilt. Jord skal holdes fri for brokker, kabler o.l.. Evt. tillægsomkostninger, som måtte blive pålagt af jordmodtager for enten sortering eller håndtering af våd jord afholdes af entreprenøren, hvis ikke andet er aftalt med byggeledelsen.

Ved oplægning af jord skal entreprenøren sørge for tydelig afmærkning, så det er muligt at relatere et parti jord til opgravningsstedet. Skitse over oplægningsområdet skal udarbejdes og løbende ajourføres af entreprenøren.

Konstateres der under gravearbejdet tydelige tegn på uforudset forurening (ved lugt eller ved syn) skal arbejdet indstilles og byggeledelsen tilkaldes. Arbejdet kan først genoptages efter byggeledelsens godkendelse.

Ved oplægning af jord til kartering skal jorden oplægges i miler af maksimalt 5 meters bredde og 2,5 meters højde.

Udtagning af prøver til analyse skal ske med én prøve pr. 30 ton. Nedsat prøvetagningsfrekvens kan kun ske med kommunens godkendelse.

Analyser skal foretages af et autoriseret analyselaboratorium. Analyseprogrammet fremgår af anmeldebekendtgørelsen for flytning af jord .

Entreprenøren skal på grundlag af analyseresultaterne foretage anmeldelse om bortskaffelse af henholdsvis ren jord og forurenet jord til kommunen. Det påhviler entreprenøren at træffe aftale med og transportere jorden til en godkendt modtager, og at dokumentere at en sådan godkendelse foreligger.

Ved anmeldelse skal kommunens anmeldeskemaer benyttes, idet det suppleres med kort over afgravningsområde og analyseresultater.

5. Krav til dokumentation
Entreprenørens dokumentation for jordhåndtering (Kort og skitser vedr. opgravnings- og oplags-område, anmeldelser, modtagere og køresedler/vejesedler mv.) skal ved større arbejder omfatte afgrænsede etaper og færdiggøres af entreprenøren i takt med afslutning af de enkelte etaper. Dokumentationen skal løbende udleveres på byggeledelsens anmodning.

I tilfælde af at entreprenøren ikke kan fremvise fyldestgørende dokumentation for lovlig bortskaffelse kan BDK tilbageholde betaling for håndtering og bortskaffelse af jord og restprodukter, indtil dokumentation foreligger.