Afvanding og spildevand

Ved etablering af byggeplads med skurvogn(e) og velfærdsfaciliteter har entreprenøren ansvar for at indhente tilladelse til bortskaffelse af spildevand (sanitært spildevand og/eller overfladevand) hos kommunen.

Ved arbejder, som midlertidigt eller permanent er forbundet med oppumpning af grundvand og/eller afledning af spilde-, dræn- eller grundvand vand til offentlig kloak eller recipient, skal entreprenøren inden oppumpning og/eller afledning sikre at de nødvendige tilladelser foreligger. BDK indhenter de nødvendige tilladelser til enten afledning til offentlig kloak eller til recipient efter Vandløbslovens bestemmelser samt og til oppumpning efter Vandforsyningslovens bestemmelser. Entreprenøren har ansvar for, at de opstillede vilkår overholdes.

Såfremt oppumpnings- eller afledningsforhold ønskes ændret i forhold til projektmaterialet, er entreprenøren ansvarlig for at indhente myndighedernes godkendelse til det ønskede.

Ved håndtering af forurenet spildevand skal entreprenøren stille det nødvendige udstyr til rådighed til eventuel rensning af spildevandet inden udledning til recipient eller til spildevandssystemet.