Luftforurening

1. Støvende aktiviteter
Ved tilrettelæggelse af arbejder, som kan give anledning til støvgener, skal entreprenøren iværksætte nødvendige tiltag til at undgå/begrænse støvgener. Entreprenøren har ansvar for eventuelle standsninger af arbejdet p.g.a. støv.

Ved arbejder, som er forbundet med væsentlige støvpåvirkninger, som f.eks. nedrivningsaktiviteter, støvfrembringende overfladebehandling eller længere varende håndtering og oplag af støvende materialer, skal entreprenøren efter Bekendtgørelse nr. 639 af 13.06.2012 om miljøregulering af visse aktiviteter eller senere versioner anmelde arbejdet til kommunen, senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes.

Hvis entreprenøren er i tvivl om hvorvidt arbejdet er omfattet af bekendtgørelsen, skal der rettes henvendelse til kommunen herom.2. Emissioner til luft
Unødig tomgangskørsel skal undgås og skal forsøges holdt under 15 minutter.

Ved kørsel med varevogne og lastbiler i områder omfattet af miljøzoner skal lovens krav følges, se Bekendtgørelse nr. 66 af 22.01.2007 om miljøzoner eller senere versioner.

Kravene om partikelbegrænsende udstyr omfatter ikke skinnekørende materiel.