Fra analoge signaler til nyt digitalt signalsystem

Der går flere års planlægning og forberedelse forud, når et helt nyt signalsystem skal installeres, integreres og tages i brug på fjernbanen.


Det nye ERTMS signalsystem, der installeres på fjernbanen, er et moderne computerbaseret system, der via dataradio sender signalinformationen direkte ind på en skærm i togets førerrum. Dermed forsvinder de traditionelle signaler langs sporet som vi kender i dag. Det nye signalsystem bestemmer togets placering på strækningen ved hjælp af baliser og akseltællere.

ERTMS er i brug mange steder i verden, men det nye system skal tilpasses de danske jernbanestrækninger. Derfor samarbejder Signalprogrammet og dets leverandører med det øvrige Banedanmark om at designe og tilpasse det nye system til den eksisterende jernbane. Dette kræver en detaljeret gennemgang af de respektive strækninger og i visse tilfælde udvikling af nye delelementer til systemet.

Dernæst følger installation af komponenter både i og omkring spor i drift, samt inde i de tog der kører på strækningerne. Sidst, men absolut ikke mindst, skal de enkelte komponenter samt hele systemet igennem gennemgribende tests inden systemet endeligt godkendes til kørsel med passagerer og gods.

Ud over installation af signaludstyr i og omkring sporet er der en lang række andre aktiviteter som skal udføres og gå op i en højere enhed for at overgangen fra eksisterende til nyt signalsystem kan lykkes.

Udstyr i toget

For eksempel bliver togene opgraderet med nyt udstyr til det nye system. I førerhuset bliver der monteret computerskærme forbundet med en computer med software fra det nye signalsystem. Under selve toget monteres afstandsmåler og radar, som måler afstand og hastighed samt en antenne til at læse baliser. På taget er der monteret antenner til det nye GSM-R dataradiosystem. Langs banen er der desuden monteret radiomaster, der sender signal til togets ETCS computer.

På denne måde kommunikerer toget data om sin egen position til det centrale sikkerhedssystem, og derfra modtager det opdaterede køretilladelser baseret på køreplanen, oplysninger om de andre togs position samt oplysninger om indstillede togveje, hastighedsnedsættelser og andre forhold i infrastrukturen.

Desuden er der opsat teknikhytter ved stationerne, som hjælper med at transmittere data til og fra fjernstyringscentralerne, hvorfra togene styres.

Foruden de mange tekniske installationer i såvel sporet som i togene sker der et omfattende arbejde med at tilpasse de nye signalsystemer til at arbejde sammen med eksisterende planlægnings- og IT-systemer hos Banedanmark, DSB og andre operatører. 

Medarbejderne på banen

Med det nye signalsystem følger desuden en række trafikale og uddannelsesmæssige ændringer. 

Ibrugtagningen af det nye signalsystem forudsætter at personale både hos Banedanmark og hos togoperatørerne uddannes grundigt i at betjene det nye system. Alt i alt skal over 4000 personer på tværs af personalegrupper undervises i det nye system og de nye trafikale regler.

Nye signalsystemer forudsætter nemlig en tilretning af de færdselsregler, der er for togtrafikken. Banedanmark udarbejder et nyt overordnet regelsæt, der bliver udviklet sammen med sikkerhedsmyndigheden og operatørerne på jernbanen. De nye regler bliver taget i brug i takt med, at signalsystemerne bredes ud på jernbanenettet.

For at sikre, at medarbejderne har de rette forudsætninger for at arbejde med de nye systemer og de nye regler gennemgår de en række undervisningsdage og gennemfører mange timers simulatortræning for at kunne håndtere alle scenarier, der kan opstå.

Nyt om de nye signaler