Scanningsapplikation - scanning af legitimationskort

Husk - du altid skal have dit legitimationskort på dig.

Scanningsapplikationen må ikke tilgås via SAP Start.

På denne side får du informationer om den nye Scanningsapplikation, der skal benyttes i forbindelse med scanning af legitimationskort.

Siden er i de næste måneder under ombygning.

 

Legitimationskortet

 

Legitimationskort udstedt af Banedanmark har en unik QR-kode, som SR-arbejdsledere, Sporspærringsledere m.fl. skal scanne for de medarbejdere eller eksterne kursister, der arbejder eller færdes i eller ved sporet på Banedanmarks Infrastruktur.
Dette gøres ved hjælp af Banedanmarks nye Scanningsapplikation, som benyttes enten fra en mobil eller tablet.

 

Når et legitimationskort scannes, vil medarbejderens relevante kvalifikationer vises fra Banedanmarks database. Det er udelukkende kvalifikationer, der er opnået på kurser afholdt af Banedanmark, som vises i applikationen.

 

Opnår en medarbejder (eller ekstern kursist) en ny kvalifikation eller får fornyet en eksisterende kvalifikation, vil det fremgå når legitimationskortet scannes, at kvalifikationen er opdateret.

 

Medarbejderen (eller ekstern kursist) er selv ansvarlig for at få fornyet sine kvalifikationer inden de udløber.

 

Kursuskontaktpersoner kan fortsat se egne medarbejderes kvalifikationer i Fiori.

   

Den nye løsning – Scanningsapplikationen

 

Scanningsapplikationen er den nyudviklede løsning, som erstatter den gamle app ’Banedanmark Kvalifikationstjek’. Scanningsapplikationen bliver idriftsat d. 28. maj 2024.

 

Formålet med Scanningsapplikationen er, at SR-arbejdsledere, Sporspærringsledere m.fl. skal scanne alle medarbejdere hver dag og se, om de har de rette kvalifikationer til at arbejde i eller ved sporet.

 

Der scannes når medarbejdere møder ind på arbejdspladsen og ikke ved mødestedet.

 

Hvis man konstaterer, at medarbejdere mangler en eller flere kvalifikationer, skal dette indrapporteres og de bortvises fra arbejdspladsen, indtil de rette kvalifikationer er opnået.

 

Scanningsapplikationen viser, med en gul markering, at kvalifikationen udløber om mindre end 14 dage.

 

Med denne løsning sikrer vi bl.a. medarbejdernes sikkerhed, når de arbejder i og ved sporet.

 


Praktiske oplysninger

 

Har du som SR-arbejdsleder, Sporspærringsleder m.fl. udfordringer med at benytte den nye Scanningsapplikation, skal du følge den aktiveringsmail (afsendt af ias@notifications.sap.comog vejledning, der er udsendt i forbindelse med, at du er blevet oprettet som bruger.

 

 

I bunden af denne side har vi listet spørgsmål og svar til løsningen.

 

Skulle du have spørgsmål til løsningen eller ovenstående, er du velkommen til at skrive til scanningsapp@bane.dk

 

Følg vejledningen til Aktivering af konto til Banedanmark SAP Online

Følg vejledningen til Scanningsapplikationen

 

 

Et billede af et legitimationskort med en unik QR-kode


 

Eksempel på en scannet medarbejder i den nye scanningsapplikationFAQ

Når du har fået godkendt din anmodning om adgang til scanningsapplikationen, vil du automatisk modtage en aktiveringsmail fra ias@notifications.sap.com og vejledning til logon på SAP Online (Microsoft Authenticator).

Denne vejledning skal du kun benytte første gang du logger på løsningen.

For at oprette første gangs logon, skal du benytte to enheder samtidig. Det kan f.eks. være mobil og PC eller mobil og tablet. Dette er relevant da du skal scanne en QR-kode på f.eks. din PC med hjælp fra dit kamera på mobilen. 

Send venligst en mail til scanningsapp@bane.dk

For at kunne logge på den nye Scanningsapplikation kræves det, at du har modtaget aktiveringsmal fra ias@notifications.sap.com

Er din aktiveringsmail udløbet eller mere end 30 dage gammel, skal du anmode om en ny ved at sende en mail til saphr@bane.dk.

For at få adgang via Microsoft Authenticator (2-faktor godkendelse) skal du downloade Microsoft Authenticator i enten Appstore eller Google Play Butik.

Kontakt 14700@bane.dk eller tlf. 82344700, og oplys at din henvendelse vedrører MFA.

Vi anbefaler at du altid beder om sagsnummer og navn på den person, der har håndteret din henvendelse.

Scanner du en medarbejders legitimationskort med scanningsapplikationen, kan du se gyldige kvalifikationer (markeret med grønt ikon) samt kvalifikationer, der udløber om mindre end 14 dage (markeret med gult ikon).

 

Udløbne kvalifikationer vises ikke i scanningsapplikationen.

Scanningsapplikationen virker i styresystemerne Android og IOS, og herunder både på telefon, tablet og PC.

Opret bestilling ved at følge dette link. Udfyld alle felterne i formularen og særligt for feltet ’rollenavn’, indsæt da følgende: EC>HR01:SR_ARB_LEDER

Hvis du f.eks. er ekstern SR-arbejdsleder, Sporspærringsleder, Kursuskontaktperson eller lignende, send da en mail til scanningsapp@bane.dk for at anmode om adgang.

Alle der har gennemført kurset Pas på, på banen får tilsendt elektronisk legitimationskort (pdf).

Android

Åbn appen Indstillinger på din telefon.

 • Tryk på Sikkerhed og lokationLokation. (hvis "Sikkerhed og lokation" ikke vises, skal du trykke på Lokation).
 • Tryk på Tilstand.
 • Vælg en tilstand: Høj nøjagtighed: Anvender GPS, Wi-Fi, mobilnetværk og sensorer for at få den mest nøjagtige lokation.

 

Apple 

Åbn appen Indstillinger på din telefon.

 • Tryk på Anonymitet & sikkerhed
 • Tryk på Lokalitetstjenester
 • Tryk på den app, hvor der skal tillades lokation

Apple:

 • Gå i indstillinger
 • Tryk på Safari
 • Tryk på kamera
 • Sæt flueben ved 'tillad'

 

Android:

 • Åben indstillinger på din mobil
 • Tryk på den app, du vil ændre tilladelse i
 • Tryk på tilladelser
  •  Hvis du har givet eller afvist tilladelser for appen, kan du finde dem her
 • Hvis du vil ændre en tilladelsesindstilling, kan du trykke på den pågældende tilladelse og derefter vælge Tillad

Banedanmark har følgende kontaktoplysninger: Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V., banedanmark@bane.dk, +45 8234 0000, CVR-nr: 18632276.

Banedanmarks databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende vis:

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Formålet med behandlingen af dine persondata er, at Banedanmark skal sikre, at du opnår, eller har opnået, de kvalifikationer, der er krævede, for at du kan udføre de funktioner, som Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse omfatter. I tilfælde af jernbanesikkerhedsmæssige hændelser er formålet med behandlingen af dine persondata at undersøge og analysere årsagen til jernbaneulykker, hændelser og andre sikkerhedsmæssige forhold indenfor Banedanmarks ansvarsområde som infrastrukturforvalter.

Hertil kommer, at Banedanmark skal sikre entydig identifikation af den enkelte persons kvalifikationer og beføjelser.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c), databeskyttelseslovens § 11, stk.1 samt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet.

Behandling af persondata ved brug af scanningsapplikationen

Banedanmark er dataansvarlig og behandler de personoplysninger vi modtager/registrerer, ved brug af Banedanmarks kursus/kvalifikationssystem og scanningsapplikation efter reglerne om databeskyttelse.

Hvis du vil læse mere om vores behandling af persondata, kan du scanne QR-koden:


 

Banedanmark indhenter CPR-nummer på alle personer, der oprettes i Banedanmarks SAP system. Dette for at sikre entydig identifikation af personer der deltager på kurser. Herunder får udstedt kursusbeviser og certifikater, samt personer, der administrerer andre personers deltagelse på kurser. Data lagres udelukkende i Banedanmarks SAP system, som beskyttes med rettigheder, så kun personer med et berettiget formål har adgang til data jf. databeskyttelseslovens §11.

I forbindelse med behandlingen opbevarer vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Dine persondata opbevares så længe det er nødvendigt i forhold til de fastsatte regler med behandlingen. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

I forbindelse med en eventuel sletning, vil vi lægge vægt på, om dine persondata ikke længere er nødvendige til brug for undersøgelser og analyser af jernbaneulykker, hændelser og andre sikkerhedsmæssige forhold med henblik på at opretholde en sikker jernbane.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Banedanmarks behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvilket betyder, at du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Banedanmark som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler persondata som led i sin myndighedsudøvelse og derfor har pligt til at opbevare persondata.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata eller hvis du vil gøre brug af din ret, er du velkommen til at kontakte Banedanmarks uddannelsescenter på mail bdkuddannelser@bane.dk

Datatilsynet varetager klagemyndigheden i forbindelse med persondataforordningen i Danmark. Eventuelle klager i den forbindelse skal fremsendes til dem.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.