Proces og varslingsregler for sporspærringer til projekter

Generelt om anmodning om sporspærringer

Vær opmærksom på at afhængig af spærringens trafikale konsekvens og varighed, vil der være forskellige frister for anmodning om sporspærringer - se afsnittet nedenfor. 

Anmodning om sporspærringer

Banedanmark er forpligtet til at varsle kapacitetsrestriktioner som fx sporspærringer over for de jernbanevirksomheder, der benytter sig af Banedanmarks infrastruktur, inden for frister, der er fastsat i EU-lovgivningen.

Anmodninger om fx sporspærringer skal derfor ske i så tilpas god tid, at det er muligt for Banedanmark at overholde dels de varslingsfrister, der følger af EU-lovgivningen, og dels de mellem Banedanmark og jernbanevirksomhederne aftalte varslingsfrister.

Hvornår anmodningen skal være Banedanmark i hænde afhænger dels af spærringens varighed og dels af den påvirkning, som Banedanmark vurderer spærringen vil have på trafikvolumen for den strækning, som spærringen skal gennemføres på.
Ved anmodning om en sporspærring oplyses det derfor, hvor lang spærringen forventes at vare inden for spændet 24 timer til over 30 dage sammenhængende dage. På baggrund af de indmeldte data, vil Banedanmark lave en vurdering at spærringens betydning for trafikvolumen. Alle anmodninger af sporspærringer beror derfor på en individuel gennemgang i forhold til fastsættelse af beregning af påvirkning af trafikvolumen.

Lovgivningen for planlægning og offentliggørelse af sporspærringer kræver to offentliggørelsesrunder af sporspærringerne. Det betyder, at en anmodning om en spærring så vidt muligt skal sendes til Banedanmark inden første offentliggørelsesrunde, som finder sted 24 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted. Er dette ikke muligt, kan anmodningen om spærringen sendes til Banedanmark inden anden offentliggørelsesrunde, som finder sted ét år senere – altså 12 måneder før køreplanskifte.

 

 

Frist for anmodning

Offentliggørelsestidspunkt

Sporspærringer, der varer mellem 7 sammenhængende dage eller mere med en trafikal påvirkning på mere end 30 pct, kræver to offenlligørelsesrunder 

1. frist:                

30 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted (fx senest 1. juni 2019 for spærringer i køreplansåret 2022)

2. frist:

18 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted (fx senest 1. juni 2019 for spærringer i køreplansåret 2021)

1. offentliggørelsestidspunkt:                

24 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted

 

 

2. offentliggørelsestidspunkt 

12 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted

 

Sporspærringer der varer mellem 24 timer og syv sammenhængende dage med trafikal påvirkning på mere end 50 pct.

18 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted (fx senest 1. juni 2019 for spærringer i køreplansåret 2021)

12 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted

 

Sporspærringer der varer mellem 24 timer og syv sammenhængende dage med trafikal påvirkning på mere end 10 pct.

6 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted (fx senest 1. juni 2019 for spærringer i køreplansåret 2020)

4 måneder før overgangen til det køreplansår, hvor spærringen finder sted

Sporspærringer uden trafikal konsekvens

15 dage før arbejdet starter

10 arbejdsdage før arbejdet starter

 

For spørgsmål til frister mm. henvises til projekter-trafikal@bane.dk

Skal der laves et nyt projekt med konsekvenser for jernbanen, så skal ovenstående frister overholdes, og enheden Infrastruktur skal kontaktes på arealer@bane.dk

Skal der bestilles sporspærringer til et i Banedanmark godkendt projekt med en trafikal konsekvens skal dette bestilles gennem den trafikale projektplanlægger 32 uger før udførsel. Dette gøres på projekter-trafikal@bane.dk

Det er vigtigt, at der kun anmodes om sporspærringer til det konkrete.

Selvom anmodningsfristen er overholdt, vil en spærring kun blive godkendt, såfremt det kan lade sig gøre i forhold til togtrafikken og øvrige arbejder.

Hvis trafikale forhold ikke gør det muligt at afholde spærringen, vil denne kunne afvises af Banedanmarks Trafikstyring på selve udførelsesdagen.