Slagelse Station

Slagelse Station har gennemgået en større opgradering for at ruste stationen til fremtidens togtrafik.

I juli 2020 gik Banedanmark i gang med de første, forberedende arbejder på stationsprojektet, og december 2021 kunne trafikken køre på de nye spor.

Den samlede opgradering af Slagelse Station indebar bl.a. ombygning af syv spor igennem stationen, udskiftning af 37 sporskifter og etablering 18 helt nye sporskifter. Derudover blev sporkassen, der er banens fundament, udskiftet og skærverne flere steder, og stationens perroner fornyes. 

Fordele 

• smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed
• hurtigere passage gennem stationen for gennemkørende tog
• bedre komfort på perronerne, blandt andet med ny belægning og fornyelse af perrontag, som vi opfører for DSB.

Ny gangbro over stationen

Slagelse Kommune opførte i påsken 2021 en gangbro over stationen, som blev indviet i juli 2021.  Broen binder udviklingsområdet i syd sammen med området nord for jernbanen. Den skaber en lettere adgang fra boligområderne og de ubebyggede områder på nordsiden til det nye campus og bymidten på sydsiden

Naboinformation

Information udsendt fra projektet:

Orientering om efterårets arbejder udsendt til de nærmeste naboer den 21. august 2020.

Ændrede adgangsforhold ved Thorvaldsensvej frem til nytår.

 

 

Tidsplan - Slagelse Station

Primære arbejder i denne periode:

Udlægning af nye kabler, flytning af eksisterende kabelrender, omlægning af kabler samt færdiggørelse af støttemur øst for stationen.

Primære arbejder i denne periode, hvor vi arbejder i døgndrift og skal nå rigtig mange ting, mens togene ikke kører.

Ombygning af spor, ilægning af nye sporskifter, køreledningsarbejder, afvandingsarbejder, gravearbejder, fundering til støjskærme, perronfornyelse samt skærvesupplering.

 

En del af aktiviteterne kan være støjende.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og opsætning af støjskærme.

Man kan opleve støjende aktiviteter om natten.

Primære arbejder i denne periode:

Ombygning af spor, sporsænkning, perronarbejder, afvanding, køreledningsarbejder og spunsarbejder.
Bemærk, ingen togtrafik den 18.-19. december, da de nye spor skal sættes i drift.

 

Primære arbejder i denne periode:

Periodevise restarbejder og slutjustering samt ibrugtagning af nyt sikringsanlæg i pinsen (3.-6. juni 2022).

De første forberede arbejder på Slagelse Station gik i gang i juli 2020. Siden september 2020 har Banedanmarks entreprenør udført spor- og kørestrømsarbejde samt afvanding på stationsområdet.

Oversigt over byggepladser ved Slagelse Station

Nyt fra projektet