Opstart på aktiviteter ved Nagelsti

Nu begynder anlægsaktiviteterne i Nagelsti ved Engmosen på Lolland at blive synlige
I forbindelse med anlægget af Ringsted-Femern Banen udføres en række større anlægsarbejder omkring Engmosen, og der indrettes i den forbindelse byggeplads umiddelbart øst for Nagelsti. På pladsen skal der være skurby og oplag af materialer, men herudover skal der være råstofindvinding af materialer, som vi skal bruge til at bygge den kommende udvidede jernbanedæmning med. Det er dog ikke alle materialer, der kan skaffes lokalt, og en større mængde af de materialer, der skal anvendes til anlægsarbejderne blandt andet grus, vil skulle tilføres udefra. 

Kørsel i området
Banedanmark har i samarbejde med Guldborgsund Kommune set på mange løsninger for, hvordan de mange tunge transporter kunne komme ind på byggepladsen med mindst mulig gene for beboerne i Nagelsti. Vi har fået mulighed for at køre oppe i det eksisterende baneareal. Dermed kan vi etablere en depotplads til blandt andet grus og andre materialer ved Nystedvej, og herfra kan vi køre på jernbanearealet frem til anlægsstrækningen. Indledningsvist skal vi dog transportere maskiner, skurvogne og materialer til selve byggepladsen ind på marken og råstofgraven. De bliver kørt ad Hulemosevej og ind på pladsen i den sydlige ende af Nagelsti, som er angivet ved den stiplede linje på kortet. Der vil være folk med flag til at dirigere trafikken ind og ud ad pladsen.
Oversigtskort over køreruter i NagelstiKøreruter og råstofgrav ved Nagelsti 
Tunge transporter
Der etableres en vej ved siden af Engmosevej til de tunge transporter, og den bliver afskærmet med hegn. Med etablering af en decentral byggeplads ved Nystedvej reducerer vi antallet at tunge transporter igennem Nagelsti, da en stor del af trafikken køres via banearealet til indbygningsstedet.
Desuden medfører råstofgraven, at transporten gennem byen reduceres med ca. 2.000 lastbiler, da materialerne bliver gravet op lokalt og kørt ad interne veje til indbygningsstedet. Vi er yderst tilfredse med, at vi har fået mulighed for at anlægge råstofgraven og nedbringe antallet af transporter gennem byen, både af hensyn til jer beboere i området og af hensyn til miljøet. Alternativt skulle materialerne være hentet længere væk for at blive kørt ind til byggepladsen.
Alt i alt medfører ovenstående tiltag en stor reduktion af trafikken gennem byen.

Hvornår arbejder vi
Der vil være aktiviteter i området fra midten af marts, hvor der anlægges skurby, og hvor der køres maskiner til råstofpladsen. 
Den 30. april bliver togtrafikken indstillet, og der bliver etableret adgangsvej i banetraceet.
Det forventes, at stabilisering af banedæmningen er udført i indeværende år, men projektet med at anlægge Ringsted-Femern Banen vil fortsat være synligt i området i de kommende år, hvor vi blandt andet bygger et helt nyt spor på dæmningen, så strækningen bliver to-sporet, samt en supplerende bro til det nye spor ved siden af Kong Frederik IX’s bro.