Dokumenter

På denne side kan du se alle dokumenter og kort i projektet.

I forbindelse med VVM-processen har Banedanmark afholdt to offentlige høringer – en idéfasehøring da projektet blev startet op, og en VVM-høring, da VVM-redegørelsen blev offentliggjort.

Idéfasehøring
Der blev afholdt en idéfasehøring, der løb fra den 8. juni 2015 til den 21. august 2015, for at indhente forslag fra offentligheden om de forhold, der skulle tages hensyn til i de videre undersøgelser. 
Banedanmark fik 25 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Derudover modtog Banedanmark mange kommentarer på de to borgermøder, der blev afholdt i Grumstrup og Solbjerg i slutningen af juni 2015.
Som et resultat af Idefasehøringen har Banedanmark justeret Trafikstyrelsens oprindelige to linjeføringsforslag, og tilføjet en tredje nemlig den Centrale linjeføring. På den centrale linjeføring er der et tilvalg nemlig en station i Solbjerg by.
I forbindelse med idéfasehøringen har Horsens Kommune foreslået et alternativ til den sydlige del af strækningen mellem Hovedgård og Gjesing. Det kaldes Sydøstligt alternativ.

VVM-høring
VVM-høringen løb fra den 7. december 2017 til den 18. februar 2018.
Udgangspunktet for høringen var en VVM-redegørelse. I høringsperioden blev der afholdt 4 velbesøgte borgermøder langs strækningen hvor over 1200 mennesker var forbi og få information om projektet. Banedanmark fik 220 høringssvar fra både borgere, foreninger og offentlige myndigheder. Henvendelserne er blevet registreret og behandlet i et høringsnotat. Alle kommentarer og forslag er blevet vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan forbedre projektet.

Den videre proces
Efter VVM høringen har Banedanmark udarbejdet et beslutningsgrundlag, som sammen med VVM-redegørelsen og høringsnotaterne udgør grundlaget for den politiske stillingtagen til projektet. Det vil være en politisk beslutning, hvilken løsning der vælges og om projektet skal udføres. Hvis der fra politisk side vælges en løsning, bortfalder de to andre løsningsforslag. Ingen af de tre skitserede løsninger er derfor endnu vedtaget.

 

kort

Fagnotater

Filnavn Download
Affald og ressourcer
Anlægsbeskrivelse
Arealbehov
Befolkning og menneskers sundhed
Elektromagnetisme
Emissioner
Grundvand og drikkevand
Jord og jordforurening
Klimatilpasning
Kulturhistorie, rekreative interesser
Landskab og visuelle forhold
Natur og overfladevand
Planforhold
Støj og vibrationer
Trafikale forhold

bilag til fagnotater

Filnavn Download
Bilag, Fagnotat arealbehov
Bilag, Fagnotat Natur og overfladevand
Bilag 1, Støj og Vibrationer, Støjkort
Bilag 2, Støj og Vibrationer, Støjkort
Bilag, Visualisering, Vestlig linjeføring
Bilag, Visualisering, Central linjeføring
Bilag, Visualisering, Østlig linjeføring
Bilag, Visualisering, Hovedforslag af den sydlige del af strækningen
Bilag, Visualisering, Sydøstligt alternativ

Yderlige Bilag

Filnavn Download
Alternativ placering af Aarhus H
Screening af udflytning af Århus H

Borgermøder

Filnavn Download
Borgermødereferat 1_februar - Odder
Borgermødereferat 16_januar - Horsens
Borgermødereferat 17_januar - Skanderborg
Borgermødereferat 18_januar - Solbjerg
Powerpoint Horsens
Præsentation Odder
Powerpoint Skanderborg
Powerpoint Solbjerg
Ubesvarede spørgsmål fra Solbjerg

Idéfasehøring

Filnavn Download
Debatoplaeg for Ny bane Hovedgaard - Hasselager ver 1.1
NBHH Samlede hoeringssvar
NBHH VVM-idefasehoering hoeringsnotat