SODB anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler

SODB anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler  85 sider  (Marts 2014)

Baggrunden for den nye version, er at Banedanmark har overtaget ansvaret for de automatisk sikrede overkørsler på privatbanerne, hvorfor gyldighedsområdet for SODB Anlægsbestemmelser er udvidet til også at gælde disse baner.

Desuden har Banedanmark opdateret SODB Anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler på en række andre områder, blandt andet er der indarbejdet regler for etablering af én bom over hele vejens bredde (langbomanlæg).

Disse anlægsbestemmelser for overkørsler er en del af regelværket "Sikringsanlæggene og deres betjening" (SODB).

Automatisk sikrede overkørsler er overkørselsanlæg, der teknisk advarer vejfærdslen om et kommende tog i en jernbaneoverkørsel samt gennem signaler oplyser lokomotivføreren på det kommende tog om overkørselsanlæggets tilstand.

Hvor der i disse anlægsbestemmelser tales om afstande til overkørsler, skal disse måles ad jernbanen til forkanten af nærmeste del af vejen (vej, fortov eller cykelsti). det er endvidere denne afstand, der skal fremgå af planmaterialet.